Verkoopsvoorwaarden Professionele klanten.

1. Onze facturen zijn betaalbaar te Otegem op het adres van BVBA SEOBOOST, netto, contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule.

  1. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een interest van 18% opleveren en verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 40 euro.
  2. Tot aan de voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper en kunnen in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.
  3. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper.
  4. De goederen zelfs franco verzonden reizen op risico van de geadresseerde.
  5. Om geldig te zijn dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de acht dagen van de levering.
  6. Bij annuleringen van bestellingen op maat, speciale producten. Zijn we genoodzaakt van het aanreken van een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het aankoopbedrag.
  7. De aansprakelijkheid van BVBA SEOboost beperkt zich tot de waarde van de geleverde goederen met uitsluiting van alle middellijk of onmiddellijk ontstane schade.