Algemene voorwaarden SEOboost.be

Artikel 1 — Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

1.2 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA SEOboost, gevestigd te Otegem (8553), Mussestraat 16 België (BTW-nummer: : BE0686853238).

1.3 Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of een rechtspersoon die zich op de Website heeft geregistreerd.

1.4 Registratie: het volledig invullen en verzenden van het op de Website aanwezige registratieformulier waardoor het mogelijk wordt van de Diensten van BVBA SEOboost gebruik te maken.

1.5 Website: www. en alle overige sites die onder de naam van BVBA SEOboost geregistreerd staan, te raadplegen in het register van de DNS Belgium.

1.6 Klant: de Gebruiker met wie BVBA SEOboost een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan BVBA SEOboost Diensten aan deze partij levert.

1.7 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen BVBA SEOboost  en Klant. In het bijzonder het ‘realtime’ aanvragen van domeinnamen, waaronder, begrepen doch niet beperkt tot ‘.eu’ domeinnamen en het aanvragen van een hosting pakket voor een website.

1.8 DNS Belgium: Internet Domeinnaam Registratie.

Artikel 2 — Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door BVBA SEOboost van Diensten aan of ten behoeve van Klant.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij BVBA SEOboost geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van BVBA SEOboost door een derde aan Klant worden geleverd.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door BVBA SEOboost en Klant zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan wel vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. BVBA SEOboost en Klant treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 BVBA SEOboost is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Artikel 3 — Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van BVBA SEOboost zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle prijsopgaven door of vanwege BVBA SEOboost gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door BVBA SEOboost schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.3 Alle overeenkomsten tussen BVBA SEOboost en Klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat een Gebruiker het door BVBA SEOboost op de Website geplaatste bestelformulier invult en dat formulier door verzending bevestigt.

3.5 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien partijen deze schriftelijk overeen zijn gekomen.

3.6 Tenzij in een overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending van het formulier door Klant.

3.7 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) maand voor het einde van de overeenkomst via het online klantenpanel op wpcloudboost.be is opgezegd. Indien Klant een consument is, zal de Overeenkomst voor een periode van 1 jaar worden aangegaan. Klant heeft het recht om de Overeenkomst tegen afloop van deze termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien Klant de overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een Overeenkomst van onbepaalde tijd. Klant heeft in dit geval het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Door BVBA SEOboost “WPcloudboost” in opdracht van Klant gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na inwerktreding dan wel de automatische verlenging van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging. Opzegging dient te gebeuren via het online klantenpanel op wpcloudboost.be.

3.8 Opgegeven termijnen voor de levering door BVBA SEOboost “WPcloudboost” van Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 — Domeinregistratie

4.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de BVBA SEOboost “WPcloudboost”. De desbetreffende instantie beslist over de verlenging van domeinnaam en/of IP-adressen. BVBA SEOboost “WPcloudboost” vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

4.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Klant en Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart BVBA SEOboost “WPcloudboost” tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anonieme domeinnamen.

4.3 Indien Klant de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft bij BVBA SEOboost “WPcloudboost”, heeft BVBA SEOboost “WPcloudboost” ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden.

4.4 Bij een anonieme domeinregistratie blijft de klant verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaald worden op klant.

4.5 Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren welke gedeponeerd is als merk of als handelsnaam is ingeschreven in het register van de Kruispuntbank, tenzij het aantoonbaar een merk of handelsnaam van Klant betreft.

4.6 BVBA SEOboost “WPcloudboost” behoudt zich het recht voor om een anonieme domeinnaam te wijzigen naar gegevens van Klant.

Artikel 5 — Hosting

5.1 BVBA SEOboost “WPcloudboost” heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. BVBA SEOboost “WPcloudboost” is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, ongeacht de oorzaak van het niet behalen van dit niveau.

5.2 BVBA SEOboost “WPcloudboost” is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de server en het netwerk ten gevolge overmacht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen..DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.

5.3 BVBA SEOboost “WPcloudboost” is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlenen van medewerking of het geven van uitvoering aan een ambtelijk gegeven bevel waaronder begrepen het faciliteren van het leggen van beslag op en het geven van inzage of het afgeven van door Klant opgeslagen data en Persoonsgegevens.

5.4 Het is Klant niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

 1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
 2. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
 3. het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het schenden van auteursrechten;
 4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende of haatzaaiende uitingen;
 5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 6. crypto mining services;
 7. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken). Onder computers worden tevens begrepen devices zoals smartphones, randapparatuur, zoals (3D) printers en scanners en voertuigen voorzien van een wifi;
 8. het verspreiden van computervirussen en het plaatsen van spyware en malware;
 9. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

5.5 Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken. Dit artikel is alleen van toepassing op webhosting en niet op vps hosting, reseller hosting of cloud servers.

5.6 BVBA SEOboost “WPcloudboost” is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan BVBA SEOboost “WPcloudboost” alle schade ten gevolge van de overtreding door BVBA SEOboost “WPcloudboost” of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend:

 1. indien Klant het gestelde in artikel 5.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 2. indien (een onderdeel) van de site van Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van BVBA SEOboost “WPcloudboost”;
 3. indien blijkt dat Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 4. indien blijkt dat Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 5. op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis of een gegeven ambtelijk bevel.

5.7 BVBA SEOboost “WPcloudboost” oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is BVBA SEOboost “WPcloudboost” aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.

5.8 Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, BVBA SEOboost “WPcloudboost” draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

5.9 BVBA SEOboost “WPcloudboost” is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

5.10 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.

5.11 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.

5.12 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.

5.13 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.

5.14 MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat BVBA SEOboost “WPcloudboost” vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.

5.15 Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Klant en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium. Voor cloud servers is dit wel toegestaan.

5.16 Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy

5.17 Onbeperkt opslag is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van het met BVBA SEOboost “WPcloudboost” overeengekomen onbeperkte hosting- en dataverkeerpakket is BVBA SEOboost “WPcloudboost” gerechtigd om het gebruik van dat pakket na constatering van het misbruikte limiteren. BVBA SEOboost “WPcloudboost” zal in dat geval contact op nemen met Klant om in overleg met de Klant tot een passende oplossing te komen. De met Klant gemaakte afspraken worden door partijen schriftelijk vastgelegd.

Artikel 6 — Buitengebruikstelling

6.1 BVBA SEOboost “WPcloudboost” is gerechtigd om – zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens BVBA SEOboost “WPcloudboost” niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis en/of een gegeven ambtelijk bevel. Klant blijft gehouden om zijn betalingsoverplichtingen op grond van de met Klant gesloten overeenkomst te voldoen.

6.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien BVBA SEOboost “WPcloudboost” een schriftelijk bericht ontvangt van het daartoe bevoegde gezag dat de dienstverlening weer mag worden uitgevoerd.

Artikel 7 — Prijzen en tarieven

7.1 Alle door BVBA SEOboost “WPcloudboost” vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

7.2 Alle door BVBA SEOboost “WPcloudboost” vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

7.3 BVBA SEOboost “WPcloudboost” is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.

7.4 Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient via het klantenpanel plaats te vinden.

Artikel 8 — Betaling

8.1 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van BVBA SEOboost “WPcloudboost”.

8.2 Betaling dient te geschieden in de valuta zoals vermeld op de factuur. Betaling in cryptocurrency wordt niet door BVBA SEOboost “WPcloudboost” aanvaard, tenzij uitdrukkelijk met BVBA SEOboost “WPcloudboost” schriftelijk overeengekomen.

8.3 Klant dient de facturen van BVBA SEOboost “WPcloudboost” te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 8 (acht) dagen.

8.4 Alle betalingen door Klant aan BVBA SEOboost “WPcloudboost” worden in mindering gebracht op de oudste vordering van SEOboost, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.

8.5 Klant is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten dan over te gaan tot verrekening van een (beweerdelijke) geldvordering op BVBA SEOboost “WPcloudboost” met enig aan BVBA SEOboost “WPcloudboost” verschuldigd bedrag.

8.6 Indien Klant enige factuur van BVBA SEOboost “WPcloudboost” niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.

8.7 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is wettelijke handelsrente verschuldigd.

8.8 Indien Klant, na schriftelijke aanmaning om het verschuldigde bedrag binnen twee weken na die aanmaning te voldoen, niet betaalt, is klant aanmaningskosten ad € 35,- verschuldigd. na nalatig blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel 8.6, te voldoen, is Klant aanmaningskosten van € 35,- exclusief BTW verschuldigd.

8.9 Indien Klant na schriftelijke aanmaning tot betaling, zoals omschreven in 8.7, niet binnen de gestelde termijn betaalt, is BVBA SEOboost “WPcloudboost” gerechtigd om de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door BVBA SEOboost “WPcloudboost” geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (waaronder begrepen doch niet beperkt tot, deurwaarderskosten, griffiegeld, nakosten en advocaatkosten). De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 375,- inclusief BTW.

8.10 Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant zijn tegen de factuur schriftelijk bezwaar maken. Een bezwaar dient innen twee weken na de factuurdatum door BVBA SEOboost “WPcloudboost” ontvangen te zijn. Bezwaren dienen ingediend te worden op het kantooradres van BVBA SEOboost “WPcloudboost” of per e-mail gezonden te worden aan: [email protected] Na ontvangst van het bezwaar zal BVBA SEOboost “WPcloudboost” een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.

8.11 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso zal BVBA SEOboost “WPcloudboost” het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.

8.12 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is klant administratie verschuldigd.

Artikel 9 — Beëindiging

9.1 Klant dient de overeenkomst conform artikel 3.8 dan wel artikel 7.4 op te zeggen. Opzegging dient uitsluitend te gebeuren via het online klantenpanel op wpcloudboost.be.

9.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door BVBA SEOboost “WPcloudboost” geleverde Diensten, tenzij BVBA SEOboost “WPcloudboost” terzake deze Diensten in verzuim is.

9.3 BVBA SEOboost “WPcloudboost” is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

 1. Klant in staat van faillissement is verklaard;
 2. Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
 3. Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
 4. Indien Klant een rechtspersoon is: van rechtsvorm verandert, fuseert met of wordt overgenomen door een andere rechtspersoon, dan wel ophoudt te bestaan.
 5. BVBA SEOboost “WPcloudboost” redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

9.4 BVBA SEOboost “WPcloudboost” is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 4.

9.5 BVBA SEOboost “WPcloudboost” is gerechtigd de domeinnamen per direct op te heffen, danwel om de domeinnaamhoudergegevens te wijzigen naar de gegevens van BVBA SEOboost “WPcloudboost”, In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen.

9.6 In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 10 — Aansprakelijkheid

10.1 BVBA SEOboost “WPcloudboost” is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar BVBA SEOboost “WPcloudboost” weinig of geen invloed op kan uitoefenen. BVBA SEOboost “WPcloudboost” is niet aansprakelijk als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van een verplichting van genoemde derden.

10.2 Iedere aansprakelijkheid van BVBA SEOboost “WPcloudboost” voor enige andere vorm van schade onder de met Klant gesloten overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten, tenzij Klant aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BVBA SEOboost “WPcloudboost”.

10.3 Klant vrijwaart BVBA SEOboost “WPcloudboost” voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde diensten van of middels BVBA SEOboost “WPcloudboost”. Hieronder valt onder meer, doch niet uitsluitend een boete van de BVBA SEOboost “WPcloudboost” voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.

10.4 Indien en voor zover BVBA SEOboost “WPcloudboost” jegens Klant in het kader van de met Klant gesloten overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niettemin gehouden is tot schadevergoeding, Is BVBA SEOboost “WPcloudboost” slechts gehouden tot vergoeding van directe schade, tot een maximum bedrag van onder de aansprakelijkheidsverzekering van BVBA SEOboost “WPcloudboost” uit te keren bedrag, eventueel verhoogd met het eigen risico van BVBA SEOboost “WPcloudboost”. Indien en voor zover er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van BVBA SEOboost “WPcloudboost” beperkt tot vergoeding van de directe schade tot een bedrag gelijk aan de door BVBA SEOboost “WPcloudboost” ontvangen vergoedingen van Klant onder de Overeenkomst in de twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis .

10.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade die BVBA SEOboost “WPcloudboost” mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

10.6 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan BVBA SEOboost “WPcloudboost”. Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant of BVBA SEOboost “WPcloudboost” daarvan ten gevolge lijdt.

Artikel 11 — Privacy

11.1 BVBA SEOboost “WPcloudboost” verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en BVBA SEOboost “WPcloudboost” als verwerker. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door BVBA SEOboost “WPcloudboost” ten behoeve van Klant staan in de Bijlage Gegevensverwerking van deze Algemene Voorwaarden.

11.2 BVBA SEOboost “WPcloudboost” verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. BVBA SEOboost “WPcloudboost” is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy statement van BVBA SEOboost “WPcloudboost” is te raadplegen via https://www.wpcloudboost.be/privacy-policy

11.3 BVBA SEOboost “WPcloudboost” vertegenwoordigt (als registrar) de houders van domeinnamen in hun abonnementsrelatie met de desbetreffende beherende instanties. BVBA SEOboost “WPcloudboost” wisselt in dat kader persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentieadres) uit met de desbetreffende beherende instantie en overige registrars, voor zover noodzakelijk voor de registratie of overdracht van domeinnamen. Tussen BVBA SEOboost “WPcloudboost” en de desbetreffende registrars bestaat een verwerkersovereenkomst. BVBA SEOboost “WPcloudboost” is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beherende instanties persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dient Klant het privacy statement van de betreffende beherende instantie te raadplegen.

Artikel 12 — Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Alle geschillen tussen BVBA SEOboost “WPcloudboost” en Klant worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen tussen BVBA SEOboost “WPcloudboost” en Klant worden, in eerste aanleg, bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Midden-Nederland.

Bijlage Gegevensverwerking

Artikel 1 – Definities

De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven, hebben de hiernavolgende betekenis:

1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijk persoon;

1.2 Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

1.3 Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens – doch niet beperkt tot – de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

1.4 Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

1.5 Verwerkingsverantwoordelijke: Klant, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;

1.6 Verwerker: BVBA SEOboost “WPcloudboost”, zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;

1.7 Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van BVBA SEOboost “WPcloudboost” Persoonsgegevens verwerkt;

1.8 Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake de dienstverlening van BVBA SEOboost “WPcloudboost” aan Klant, waarvan deze Bijlage een bijlage vormt;

Artikel 2 – Onderwerp

2.1 BVBA SEOboost “WPcloudboost” zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Klant.

2.2 Op basis van Privacywetgeving wordt Klant in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en BVBA SEOboost “WPcloudboost” als Verwerker. Deze Bijlage bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door BVBA SEOboost “WPcloudboost”.

Artikel 3 – Verplichtingen BVBA SEOboost “WPcloudboost”

3.1 BVBA SEOboost “WPcloudboost” verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door BVBA SEOboost “WPcloudboost” gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de (schriftelijke) instructies van Klant. Klant staat er voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

Artikel 4 – Sub-verwerkers

4.1 BVBA SEOboost “WPcloudboost” is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Sub-verwerkers in te schakelen, mits BVBA SEOboost “WPcloudboost” ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub-verwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op BVBA SEOboost “WPcloudboost” rusten op basis van deze Bijlage.

4.2 BVBA SEOboost “WPcloudboost” blijft in deze verhouding aanspreekpunt van Klant.

Artikel 5 – Doorgifte van Persoonsgegevens

5.1 BVBA SEOboost “WPcloudboost” zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bijlage en Privacywetgeving.

5.2 BVBA SEOboost “WPcloudboost” zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar de Verenigde Staten op basis van een EU-modelcontract of aan bedrijven gecertificeerd door de US Department of Commerce op basis van het Privacy Shield.

Artikel 6 – Beveiliging

6.1 BVBA SEOboost “WPcloudboost” zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.

6.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.

Artikel 7 – Meldplicht

7.1 Om Klant in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt BVBA SEOboost “WPcloudboost” Klant onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze kennisgeving als omvat een omschrijving van:

 • het Datalek;
 • de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
 • wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
 • de technische maatregelen die door BVBA SEOboost “WPcloudboost” zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

7.2 BVBA SEOboost “WPcloudboost” verstrekt op verzoek van Klant nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.

7.3 BVBA SEOboost “WPcloudboost” kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting hebben om (beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

Artikel 8 – Rechten van Betrokkene(n)

8.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent BVBA SEOboost “WPcloudboost” Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

8.2 BVBA SEOboost “WPcloudboost” stelt Klant onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht aan BVBA SEOboost “WPcloudboost”BVBA SEOboost “WPcloudboost” zal erop toezien dat door haar ingeschakelde sub-Verwerkers niet zelfstandig reageren op verzoeken als bedoeld in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.

Artikel 9 – Data protection impact assessement

9.1 BVBA SEOboost “WPcloudboost” verleent Klant voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection impact assessement door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

Artikel 10 – Audits

10.1 Indien de door BVBA SEOboost “WPcloudboost” beschikbaar gestelde informatie en documentatie de naleving van deze Verwerkersovereenkomst door BVBA SEOboost “WPcloudboost” onvoldoende aantonen, heeft klant het recht om een audit uit te (laten) voeren. De kosten van de audit worden door Klant gedragen.

10.2 Een door Klant geïnitieerde audit vindt uiterlijk twee weken na voorafgaande aankondiging, voorzien van een omschrijving van de onderdelen waarop de audit ziet en het proces, eens per jaar plaats.

10.3 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, ter beschikking stellen. Partijen zullen de uitkomst van de audit in onderling overleg beoordelen.

Artikel 11 – Geheimhouding

11.1 BVBA SEOboost “WPcloudboost” verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

11.2 BVBA SEOboost “WPcloudboost”staat er voor in dat personen in dienst van of werkzaam voor BVBA SEOboost “WPcloudboost” en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.

11.3 Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien BVBA SEOboost “WPcloudboost” tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan Klant BVBA SEOboost “WPcloudboost” in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan BVBA SEOboost “WPcloudboost” een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

12.2 BVBA SEOboost “WPcloudboost” is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 10.4 van de Algemene Voorwaarden.

12.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.

Artikel 13 – Duur en beëindiging

13.1 De verplichtingen van BVBA SEOboost “WPcloudboost” uit hoofde van deze Bijlage duren ook ná beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover BVBA SEOboost “WPcloudboost” nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.

13.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal BVBA SEOboost “WPcloudboost” de aanwezige data en Persoonsgegevens op haar servers en (back-up)systemen verwijderen.

13.3 BVBA SEOboost “WPcloudboost” kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.